Pravidla pokeru v Showdownu

Úvod

 1. Pro jednoznačnost (každá herna má trochu jiná pravidla) platí v Showdownu tato pravidla. Dále platí pravidla Texas Hold‘em.
 2. Hráč potřebuje ke vstupu do hry povolení od personálu.
 3. Herna nenese odpovědnost za špatnou interpretaci pravidel ze strany zaměstnance, jednal-li v dobré vůli.

Buy-in

 1. Při vstupu do hry musí hráč zaplatit buy-in.
 2. U no-limit cash game činí tento minimální buy-in 1000 Kč při blindech 10/20 a 2 000 Kč při blindech 25/50. Maximální buy-in je 5 000 Kč při blindech 10/20 a 10 000 Kč při blindech 25/50. U dalších či uzavřených her se hráči mohou na výši buy-inu domluvit. Floorman má právo během již probíhající hry tyto limity změnit dle okolností či na žádost hráčů.
 3. Hráč přecházející z uzavřeného stolu ke stolu stejného typu a stejných blindů si musí ponechat své žetony a nemusí provést buy-in ani v případě, že množství jeho žetonů nestačí na minimální buy-in.
 4. Částečný cashout je možný pouze ve výjimečných případech. Více se dočtete v sekci CASHGAME.
 5. Odpovídající množství žetonů je položeno na začátku turnaje na stůl za každého účastníka, který zaplatil buy-in.
 6. Pokud je platící účastník nepřítomný od začátku turnaje a požádá o ponechání žetonů ve hře, je to respektováno.
 7. Hráč nemusí být přítomen v herně, aby mohl být zapsán na čekací listinu (waiting list), ale je jeho odpovědností, aby v okamžiku, kdy byl zavolán do hry, byl přítomný v herně. Pokud se chce čekající hráč vzdálit, měl by toto oznámit odpovědnému personálu. Pokud v momentě zavolání do hry není přítomný, jeho pořadí na waiting listu se posouvá.

Obecné

 1. Hráč, který při turnaji není přítomný u stolu, vždy dostává karty. Z jeho žetonů jsou automaticky odebírány povinné sázky (blindy, ante). Aby se hráč mohl účastnit hry, musí sedět na svém místě do okamžiku, než dealer rozdá ostatním hráčům poslední karty (poslední karta na button). V opačném případě je jeho ruka prohlášena za mrtvou. Hráč musí být na svém místě i pro vykonání jakékoli akce či pro zahlášení time na protihráče.
 2. Pro zahlášení „time“ (při zdržování) musí v turnaji hráč, který time hlásí, sedět u stolu. U cashgame může time zahlásit pouze hráč, který je ve hře (čili má karty). Time je zpravidla odpočítáván floormanem, ve výjimečných případech může být odpočítáván i dealerem. Pokud hráč nezareaguje před vypršením času, nastane 10 sekundové odpočítávání, po kterém je handa prohlášena za mrtvou (hand is dead). Pokud hráč neprovede rozhodnutí před tímto prohlášením, jeho handa je mrtvá.
 3. Ve chvíli, kdy vyprší čas současného levelu a floorman ohlásí level nový, tato změna se týká až handy následující. Nová hra začíná v okamžiku, kdy dealer začne míchat karty (první riffle). Tímto okamžikem se stvrzuje platnost předchozí hry, která je tak považována za platně uzavřenou a zaniká tak i právo na námitky/diskusi o sporné handě.
 4. Počty hráčů u stolů jsou dodržovány co nejrovnoměrnější. Toho lze dosáhnout přesouváním hráčů.
 5. Žetony s vyšší nominální hodnotou musí být umístěny tak, aby na ně viděl každý hráč u stolu. Hráči mají nárok, aby jim bylo umožněno odhadnout velikost stacku svých oponentů, tudíž je doporučeno držet žetony v počitatelných sloupcích. Doporučují se sloupce po 10 nebo 20 žetonech.
 6. Hráč si musí chránit své karty po celý průběh hry. Karty mohou být chráněny rukou, žetonem nebo jiným objektem umístěným na nich (card protector). Pokud si hráč karty nechrání, nemá nárok na stížnosti, pokud mu dealer karty sebere jako foldnuté. Hráč nemá žádný nárok na vrácení vložených žetonů do potu. Pokud však hráč vsadí/navýší a jeho sázka není dorovnána, tyto žetony se mu vrací. Karty musí být vždy dobře viditelné.
 7. Balíčky karet se mění jen tehdy, pokud je balíček poškozený nebo určí-li tak floorman. Hráči nemohou požadovat výměnu balíčku.
 8. Hráč smí hrát hru pouze s žetony, které má vdanou chvíli na stole. Jakékoliv přidávání nebo odebírání žetonů v průběhu hry je zakázáno. V případě, kdy hráč chce provést dokoupení žetonů, je povinen toto nahlásit dealerovi.
 9. Personál není povinen rozhodovat o soukromých sázkách nebo dohodách mezi hráči. Při cashgame si hráči mohou vyplácet sidebety až po skončení hry a to i v případě, že se hry neúčastní. (Pokud hráč přijde ve hře o všechny své žetony, ale vyhraje sidebet, je povinen si přesto dokoupit do výše minimálního buy-inu, pokud chce pokračovat ve hře.)
 10. Management herny má právo nedovolit dvěma lidem hrát u téhož stolu. (Rodinní příslušníci atd.)
 11. U stolu je při hře dovoleno mluvit pouze česky, slovensky nebo anglicky. Hovoření v jiných jazycích v průběhu hry je zakázáno a může být potrestáno.
 12. Nevhodné chování může být potrestáno penalizací, obzvláště nevhodné chování dokonce diskvalifikací.
 13. Management karetní herny si vyhrazuje právo činit rozhodnutí v duchu fair-play, a to i tehdy, je-li správná interpretace pravidel v rozporu s tímto rozhodnutím. (Například při zneužívání některého z pravidel některým hráčem.)
 14. Rozhodnutí floormana či managementu karetní herny je konečné.
 15. Pokud je hráč ve hře, musí zůstat u svého stolu.
 16. Pokud je hráč v all-inu, nemůže být jeho handa z technického důvodu fold/muck.
 17. Dotáčení boardu (rabbit hunting) není v turnajích povoleno. Dotáčení boardu znamená odhalení karet, které by byly vyloženy v případě neukončení handy. Při cashgame je toto povoleno za drobný úplatek dealerovi a zároveň souhlasu zúčastněných hráčů. Při dotáčení boardu neplatí cashgame jackpot.
 18. Hráči mají nárok na informaci ohledně výše potu pouze v pot-limitních hrách. Dealer nepočítá pot v limitních a no-limitních hrách. Prohlášení "sázím pot" není vno-limitní hře platná sázka, nicméně hráče zavazuje sázku jako takovou provést.

Seating

 1. Ve všech hrách je na začátku první pozice buttonu určena pomocí nejvyšší karty. V případě dvou či více karet stejné hodnoty rozhodne barva karty v pořadí: piky (spades), srdce (hearts), káry (diamonds), kříže (clubs).
 2. Během eliminace hráčů z turnaje jsou stoly postupně rušeny podle předem definovaného klíče. Hráči ze zrušených stolů jsou usazováni na volná místa ostatních stolů podle losu.
 3. V hrách, kde se používá button, je při přesazování hráče kvůli vyrovnání počtu hráčů vždy přesazen hráč, který by platil následující hru big blind. Tento hráč je na novém stole přesunut na nejhorší možnou pozici, i za předpokladu, že usedne rovnou na velký blind. Nejhorší možná pozice však nikdy není místo na small blindu.
 4. Pokud je v turnaji počet stolů zredukován na poslední, losují si všichni hráči novou pozici u stolu.
 5. V turnaji bude používán mrtvý button (dead button). To znamená, že button může být umístěn před židli, na které nesedí žádný hráč.
 6. Pokud se bude hráč v turnaji během rozpouštění či přesazování na jiný stůl záměrně vyhýbat blindům, obdrží penalizaci.
 7. Nově příchozí hráč, může být posazen na jakoukoliv pozici u stolu, včetně buttonu a small blindu. To samé platí při přesazování z jednoho stolu na druhý.

Turnaj

 1. Usednutí hráčů ke stolům je při turnaji určeno náhodným losem, popř. je určeno napevno. Při ostatních variantách (cashgame) usednutí hráčů ke stolu určeno není. Hráč, který se v turnaji posadil na špatné místo (avšak se správným stackem) bude přesunut na místo správné a jeho stack bude přesunut spolu sním.
 2. „CHIP-RACE“ – Žeton s nejnižší nominální hodnotou bude vyřazen z turnaje v momentě, kdy už není potřebný ve struktuře blindů a ante. Všechny žetony s nejnižší nominální hodnotou jsou dealerem přímo vyměněny za žetony s vyšší nominální hodnotou, pokud je to možné. Způsob výměny zbývajících žetonů je takový, že se rozdá jedna karta za každý zbývající žeton. Karty jsou rozdávány ve směru hodinových ručiček, kdy první kartu získává hráč na první pozici, a každý hráč dostane kartu za každý svůj žeton, než rozdávající pokračuje k dalšímu hráči. Hráč s nejvyšší kartou dostane dostatek žetonů, aby si mohl vyměnit za jeden žeton vyšší hodnoty. Následně dostane druhá nejvyšší karta atd. Hráč nemůže být během chip race vyřazen. Pokud tedy některý hráč přijde během chip race o všechny své zbylé žetony, dostane následně navíc jeden žeton vyšší hodnoty. Pokud na stole zůstanou žetony, které už nelze zaměnit za žeton vyšší hodnoty, dostane hráč s nejvyšší zbývající kartou na stole žeton vyšší hodnoty. Hráči mohou na chip-race dohlížet.
 3. Všechny turnajové žetony musí být viditelné v průběhu celého turnaje. Žetony, odstraněné ze stolu, mohou být odebrány z turnaje, popř. hráč může být diskvalifikovaný.
 4. Hráčům je zakázáno půjčovat nebo předávat si mezi sebou u stolu žetony.
 5. Pokud v turnaji vypadne více hráčů najednou, tak hráč začínající hru svíce žetony končí na lepší pozici. Hráči, kteří vypadnou ve stejné hře a začínali hru se stejným počtem žetonů, si výhru rovnoměrně rozdělí, při čemž hráč s lepší handou dostane nerozdělitelnou část.
 6. Soukromé dohody mezi hráči nejsou ignorovány. Pokud je tato dohoda uzavřená, má ředitel turnaje možnost zabezpečit, že se výhry vyplatí podle této dohody. Soukromé dohody, které nezahrnují všechny aktivní hráče, jsou zakázané.
 7. Penalizace, které uděluje turnajový ředitel/floorman zahrnují slovní varování, sit out od stolu a diskvalifikaci. Sit out může být udělen na jednu handu až na několik orbitů. Během sit outu se hráč musí zdržet mimo stůl, avšak karty mu budou rozdávány astejně tak bude postovat blindy. V případě diskvalifikace budou hráči odebrány žetony.
 8. Očekává se, že se turnaj vždy dohraje až do konce. Minimální počet hráčů pro start turnaje je jeden plný stůl (tj.9 nebo u 6-max 6 hráčů). Pokud při turnaji klesne počet hráčů pod tento počet, už není dovoleno kupovat si do turnaje tzv. mrtvoly.
 9. Počet hráčů na finálovém stole určuje floorman či management karetní herny.
 10. Pokud chce hráč bez žetonů v turnaji učinit re-buy, nesmí zameškat jedinou handu.
 11. Hráči opouštějící rozpadající se stůl jsou zodpovědní za kontrolu a správnost své nové pozice. Po zasednutí na nový stůl se mohou ocitnout na velkém blindu i na buttonu (a samozřejmě na dalších pozicích).
 12. V jistých úrovních turnaje (např. když se významně mění odměna v důsledku vyřazení několika dalších hráčů), a když zbývá více než jeden stůl, se turnaj může hrát ‘hand for hand’. To znamená, že jakmile skončí handa na jednom stole dříve než u jiných, čekají hráči u tohoto stolu na dokončení handy ostatních stolů, a tak se synchronizuje rozdávání dalších hand. Během této hand for hand hry jsou všechna vyřazení za účelem určení konečného pořadí chápána, jako by se stala v jednu chvíli (i když hráči sedí urůzných stolů). Konečné pořadí se poté odvíjí od srovnání velikosti stacků a nikoliv podle toho, kdo o své žetony přišel dřív.
 13. Hráč musí žetony přenášet takovým způsobem, aby během přenosu nezmizeli z dohledu. Pokud toto pravidlo poruší, žetony mu budou zabaveny a může být diskvalifikován. Zabavené žetony jsou následně odstraněny ze hry.
 14. Hráči, kteří jsou vyřazeni z turnaje, musí okamžitě opustit stůl.
 15. Hráč ve hře při turnaji nesmí ukázat svoje karty (pokud nenastal showdown). Pokud karty ukáže, není fold, ale karty už musí zůstat až do konce hry otočené, a hráč může dohrát hru. Nemůže už ale provádět žádnou agresivní akci (bet, raise, reraise, …). Za první ukázání karet bude hráč napomenut, při dalším už může být potrestán. Penalizace nastává až po ukončení hry.

Cashgame

 1. Nově příchozí hráč se může hned zapojit do hry, aniž by musel vkládat cokoliv do hry (post).
 2. Při změně stolu se hráč může hned zapojit do hry, aniž by musel vkládat cokoliv do hry (post).
 3. Pokud hráč opustí stůl (z jakékoliv pozice) a přejdou ho blindy, tak po návratu buď může čekat na big blind, aby se zapojil do hry. Nebo může vložit do hry žetony v hodnotě big blindu a small blindu a zapojit se do hry hned.
 4. Hráč při cashgame, nesmí záměrně ukazovat své karty, pokud nenastal showdown. Pokud se nějakým nedopatřením stane, že se hráčovi obě karty otočí, nesmí pokračovat agresivní akci s výjímkou heads-up. Pokud se hráči omylem otočí pouze jedna karta, smí dohrávat agresivní akci, i ve více hráčích. Zneužívání tohoto pravidla se trestá, až ukončením hry.
 5. Hráč je při návratu ke stejnému stolu (do stejné hry) do dvou hodin od jeho opuštění povinen učinit buy-in shodný s částkou, se kterou opouštěl stůl. Hráč při cashgame nemůže až na výjimky provést částečný cashout. Hráč při cashgame, pokud není právě ve hře, může za občerstvení zaplatit žetony. Ovšem maximálně do výše 100,- Kč.
 6. Při přesedání hráče z jednoho stolu na jiný hráč nemůže provést částečný cashout. Pokud se stoly sesedají na pokyn floormana, ani v tomto případě není částečný cashout možný.
 7. Hráčům je zakázáno půjčovat nebo předávat si mezi sebou u stolu žetony, pokud s tím některý z hráčů na stole nesouhlasí.
 8. Rake z cash game her činí vždy 5%. Přičemž na NLH stolech je cap vždy 300 a na stolech PLO je cap 200 až do limitů 50/50 a od tohoto limitu výš je cap 300.

Misdeal (špatně rozdané karty)

Následující situace jsou misdealem pouze v případě, že se na chybu přijde dříve (někdo oznámí misdeal nebo sám dealer si všimne chyby) než dva hráči rozehrají hru (provedou jakoukoliv akci – bet/fold/call…)

 1. První nebo druhá karta je rozdaná lícem nahoru nebo jinak odhalena chybou dealera.
 2. Více než jedna karta je otočena lícem nahoru chybou dealera.
 3. Více než jedna karta je rozdána mimo stůl.
 4. Více než jedna karta je otočena lícem nahoru v balíčku.
 5. Více než jedna karta rozdaná navíc.
 6. Jakákoliv karta rozdaná mimo pořadí (kromě odhalené karty, která může být vzata jako spálená).
 7. Button je na špatném místě.
 8. První karta je rozdána na nesprávnou pozici.
 9. Karty byly rozdány také na volné místo, popř. hráči, který na ně nemá nárok.
 10. Nebyly rozdány karty hráči, který chce hrát a má na ně nárok.

V okamžiku, kdy jednali dva a více hráčů, již nemůže nastat misdeal. Hra se musí dohrát s kartami tak, jak byly rozdány.

V případě, že některý z hráčů nemá správný počet karet jeho handa je považována za mrtvou (je automaticky fold). Hráč je zodpovědný za svoje karty a za jejich správnost. Je také povinen si je hlídat a dbát na to, aby mu do nich protihráči neviděli.

Nesrovnalosti, které mohou nastat v průbehu hry

 1. Karta odkrytá při rozdávání chybou dealera nesmí zůstat hráči. Po dokončení rozdávání je odkrytá karta nahrazena horní kartou v balíčku a odkrytá karta je použita jako první spálená.
 2. Pokud se v průběhu hry objeví karta sjiným rubem, všechny úkony jsou neplatné a všechny žetony se vrací svým původním majitelům. Pokud je karta objevena ve zbytku balíčku všechny úkony platí. Zpětné rozdělení žetonů bude provedeno pouze u poslední odehrané hry.
 3. Pokud se objeví dvě stejné karty (stejná barva, stejná hodnota), všechny úkony jsou neplatné a všechny žetony se vrací svým původním majitelům. Zpětné rozdělení žetonů bude provedeno pouze u poslední odehrané hry.
 4. Obrácená karta v balíčku či při rozdávání je považována za bezvýznamnou a při rozdávání je nahrazena. Při vykládání boardu tato karta platí a je použita buď jako spálená či normálně platí.
 5. Žolík či jiná neplatná karta objevená v průběhu hry je považována za bezvýznamnou kartu. Pokud hráč s takovouto kartou hraje, je jeho ruka považována za mrtvou (foldnutou).
 6. Pokud hráč hraje bez podívání se na své karty, je zodpovědný za možnost mít neplatné karty nebo žolíka.
 7. Jedna nebo více karet chybějících v balíčku neruší výsledek hry.
 8. Hráči mají povinnost v průběhu celé hry mít karty viditelně položené na stole (nemít je v ruce, na klíně či je mít zakryté). Pokud hráči spadnou karty ze stolu, musí s nimi normálně hrát.
 9. Pokud hráč ví, že balíček je defektní, je jeho povinností to oznámit.
 10. Karty, jichž se dotkne dealer nebo jsou slovně dealerem či hráčem deklarované jako fold, jsou klasifikovány jako fold (Ve výjimečných případech může management herny rozhodnout vrátit hráči karty, je-li to v nejlepším zájmu hry a fair-play.).
 11. Karty hozené do karet jiného hráče jsou klasifikovány jako fold, ať jsou otočeny rubem nahoru nebo dolů.
 12. Pokud dealer zapomene spálit kartu nebo jich spálí více, musí se chyba odstranit ještě před tím, než hráči začnou hrát. Pokud je hra rozehrána, rozdané karty platí.
 13. Pokud se na flopu objeví 4 karty (namísto 3), dealer musí otočit všechny karty lícem dolů. V tu chvíli je zavolán floorman anáhodně jednu znich vybere. Tato karta bude použitá jako spálená karta a ze zbývajících 3 karet se stane flop.
 14. Pokud je potřeba rozdat znovu flop z důvodu předčasného otočení před tím, než všichni hráči dokončili akci, rozdá se zavřený turn a river a karty na stole jsou smíchány se zbytkem balíčku, přičemž spálená karta zůstává na stole. Hráči dokončí kolo a po zamíchání dealer rozdá flop znovu, aniž by spálil kartu.
 15. Pokud je potřeba rozdat znovu turn z důvodu předčasného otočení před tím, než všichni hráči dokončili akci, rozdá se zavřený river a karta na stole je smíchána se zbytkem balíčku, přičemž spálená karta zůstává na stole. Hráči dokončí kolo a po zamíchání dealer rozdá turn znovu, aniž by spálil kartu.
 16. Pokud dealer rozdá river před tím, než všichni hráči dokončí akci, tato karta je odstraněna ze hry (spálená karta ve hře zůstává), hráči dokončí kolo, po dokončení tohoto kola dealer zamíchá předčasně otočenou kartu se zbytkem balíčku. Po zamíchání dealer rozdá river, aniž by spálil kartu.
 17. Pokud je zbývající část balíčku znehodnocena, například z důvodu, že si dealer myslí, že hra už skončila, balíček musí být zrekonstruován co možná nejpřesněji a hra dohrána.

Sázení a zvyšování

 1. Nejmenší chip, který lze vsadit, je určen velikostí blindu. Např. v holdemu je nejmenší možná částka, kterou lze vsadit, rovna jednomu velkému blindu.
 2. V no-limit hrách je dovoleno neomezené zvyšování. V pot-limit hrách je zvyšování omezeno velikostí potu.
 3. Navýšení (raise) musí být u turnaje minimálně rozdíl předchozích dvou sázek. Při cashgame pak minimálně dvojnásobek, jako předchozí sázka či navýšení v aktuálním kole. Pokud hráč navýší alespoň 50 % a více předchozí sázky (zároveň však méně než je minimální raise), musí učinit minimální raise. Vno-limitních a pot-limitních hrách musí být sázka all-in alespoň ve výši minimálního raisu, jinak původní sázející hráč nemá další možnost znovu navyšovat.
 4. Verbální deklarace sázky je závazná. Pokud hráč ohlásí, že vsází (bet), zvyšuje (raise), dorovnává (call), pokládá karty (fold) nebo jde all-in, musí dostát svých slov a toto skutečně učinit. Hráč je zodpovědný, aby jím zamýšlená akce byla vždy jasná.
 5. Poklepání na stůl označuje check (zdržení se hry).
 6. Hráč musí verbálně deklarovat výšku své sázky (bet, raise, reraise,…) nebo vložit žetony před sebe jediným tahem, jinak se jedná o string bet. String bet znamená akci, při níž hráč neoznámil výši sázky, nevložil žetony do potu jedním pohybem a vkládá je do potu postupně. Je nutné předem říct, o kolik zvyšujeme nebo dát všechny žetony před sebe najednou. (Nemůžete dokonce ani říci: „Dorovnávám 100 a zvyšuji 200”.)
 7. Vložení stejně či více jak jeden a půl plné sázky je považováno za zvýšení a hráč musí doplnit počet žetonů do plné výše.
 8. V případě, kdy hráč vloží nebo hodí jediný žeton za betting line (měl jeden žeton v ruce) bez verbálního vyjádření, je toto považováno za bet v hodnotě tohoto žetonu nebo za call(i v případě, že už před ním na stole ležely nějaké žetony-např. SB. Na pozici BB je to považováno za call pouze v případě, že jiný hráč již ve hře navýšil. V případě, že se všichni hráči vyjádřili pouze pasivně tzn. call nebo fold, vhození jednoho chipu za betting line na této pozici znamená raise). Pokud bude žeton hodnoty nižší, než je minimální bet, je to považováno za minimální bet a hráč musí tento minimální bet doplnit.
 9. V případě, kdy hráč vloží více než jeden žeton za betting line v hodnotě větší nebo rovno 50% minimálního navýšení, je povinen dodat žetony do plné hodnoty minimálního navýšení. U hodnoty nižší než 50% minimálního navýšení, je toto deklarováno jako dorovnání.
 10. V případě, že hráč provede jakoukoliv akci mimo pořadí, může se tato akce považovat za závaznou v případě, že nikdo z hráčů co se ještě nevyjádřili, nezmění akci sázkou. V tomto případě jde o změnu akce a hráč který se předběhl může udělat nové rozhodnutí. V případě zahození karet mimo pořadí, již nejde krok vrátit. Hrát mimo pořadí je zakázáno a může být potrestáno penalizací.
 11. Jestliže hráč čelí sázce a použije více žetonů stejné hodnoty (bez nahlášení akce raise), je to vždy call, pokud odstranění jednoho žetonu zanechá částku nižší, než jaká je potřeba na call. Příklad: Hráč A raisne před flopem na blindech 200/400 částkou 1.200 (tedy navýšení o 800), hráč B bez slovního oznámení vloží do potu dva žetony, každý v hodnotě 1.000. V tomto případě se jedná pouze o call, neboť odstranění jednoho 1.000 žetonu by zanechalo sumu nižší, než je původní sázka 1.200.

Showdown

 1. Aby měl hráč nárok na jakoukoliv výhru (celý popř. část banku), musí položit obě své karty na stůl lícem nahoru. Nezáleží při tom, zda jsou karty použité v jeho výherní kombinaci (tedy i pokud hraje board).
 2. Karty mluví za sebe. Verbální prohlášení hráče o jeho kombinaci není závazné. Pokud by však hráč úmyslně lhal o své kombinaci, může být penalizován. Dealer může asistovat při odhalování výherních kombinací.
 3. Libovolný hráč, který uvidí nekorektní přidělení výhry, má etickou povinnost na tuto chybu okamžitě upozornit.
 4. Show one, show all. Hráči mají v průběhu hry stejné právo na všechny informace. Ukáže-li některý hráč jinému hráči své karty, musí je ukázat i všem ostatním hráčům. Pokud je tento hráč již ze hry, ukázání karet se pozdrží až do ukončení sázek, aby tím sázení nebylo ovlivněno.
 5. Pokud existuje vedlejší bank (tzv. side pot), je nejdříve vyhodnocený tento side pot a až po něm hlavní bank. Pokud je side potů více, vyhodnocuje se nejdříve side pot, ve kterém jsou hráči, kteří měli na začátku hry nejvíce žetonů.
 6. První ukazuje karty ten hráč, který byl jako poslední agresivní, tj. poslední betoval nebo raisoval. V případě, že je na riveru pouze pasivní akce, ukazují se karty podle pozice.
 7. Pokud je některý hráč v turnaji all-in a všechny sázky jsou ukončené, otáčí se všechny zúčastněné karty symboly nahoru, pokud už byly sázky uzavřeny a žádný z dalších hráčů nemá možnost sázet.

Remízy

Pořadí barev v pokeru nerozhoduje, přestože je stanovené – piky (spades), srdce (hearts), káry (diamonds), kříže (clubs). Pořadí je stanoveno podle abecedního pořadí anglických názvů. Vzhledem k tomu mohou při porovnávání kombinací nastat remízové situace. Pot se v této situaci dělí na části. Pokud nám nějaký žeton přebývá, řeší se tato komplikace následovně:

 1. Žeton, který zůstane navíc, je rozdělen na nejmenší žetony, které se ve hře používají.
 2. Pokud zůstane jeden žeton nejmenší hodnoty, dostává ho hráč, který sedí první za buttonem ve směru hry.

Pravidla používání blindů

 1. Hodnoty blindů jsou předem určené a nemění se, ani když hráč nemá dostatek žetonů (vloží co má, ale ostatní hrají jako by byly blindy normální).
 2. Sázky a blindy jsou při turnaji zvyšovány v dopředu známých intervalech.
 3. V každém kole musí mít hráč možnost být na buttonu a také musí zaplatit blindy. To je zaručeno rotací buttonu kolem stolu.
 4. Před každou hrou se vždy umístí správně big blind a podle něj se dále umísťují small blind a button, i když to může někdy znamenat, že small blind nebo button budou na prázdném místě. (Hráči cashgame mohou vložit tzv. straddle (dvojnásobek velkého blindu). Tuto sázku vkládá hráč za big blindem a další hráči můžou vkládat tzv. restraddle (dvojnásobek předchozího straddlu). Poslední hráč, který může vložit straddle je hráč na buttonu. Tzv. Mississippi straddle není povolen.)
 5. Hráč vkládající big blind má možnost raisovat, když na něj v prvním kole přijde poprvé řada.
 6. Při hře dvou hráčů je small blind na buttonu. Na začátku heads-upu platí pravidlo, že žádný z hráčů nemůže být na velkém blindu dvakrát vřadě.
 7. Nový hráč nemůže začít hrát mezi buttonem a big blindem. Při cashgame je toto hráči umožněno, pokud zaplatí oba blindy současně.
 8. Ve hře svíce blindy hráč, který změní místo, dostane karty, až se dostane na pozici, na které seděl původně (pokud se hráč posune dále od big blindu, dostane karty, až se ocitne na stejné pozici vzhledem k blindům, ve které byl původně nebo musí vložit post). Pokud se posune blíže blindům, může hrát okamžitě.

Pokerová etika

 1. Hráči, nezávisle na tom jestli ještě jsou ve hře nebo nejsou, nemohou diskutovat o jednotlivých handách, pokud ještě někdo může konat. Stejně tak je zakázaná diskuse o odhozených kartách, popř. možných kombinacích. Za takovéto řeči může být hráčům udělen trest.
 2. Všimne-li si hráč jakékoliv nesrovnalosti v průběhu hry, je povinen toto neprodleně nahlásit, jakékoliv zdržení může ovlivnit rozhodování. Hráči tedy musí chránit ostatní hráče po celou dobu (např. pokud je špatně rozhodnuta výherní kombinace…).
 3. Hráči musí jednat jen ve chvíli, když jsou na řadě (nepředbíhat). Hráč by neměl provádět fold ani vstávat od stolu, když není na řadě. Za takové chování může být penalizován.
 4. Jedny karty může hrát vždy pouze jeden hráč (fanklub nezasahuje do hry).
 5. Hráč nesmí hlásit zahozené karty či ty, které jsou stále ve hře.
 6. Hráč ať je či není ve hře, nesmí jakkoliv radit či kritizovat cizí hru.
 7. Nehrající hráči nesmí sedět u stolu. Hráči nesmí pozorovat průběh turnaje nebo cash game mimo místa pro to vyhrazená.
 8. Nikomu není dovoleno hrát s žetony jiného hráče.
 9. Hráči by měli hrát bez zbytečných průtahů a měli by vždy dávat pozor, aby nezdržovali hru. Pokud bude hráč dělat aktivity, které ho budou od hry odvádět, bude vyzván, aby v nich nepokračoval. (Poker je hra, během níž je nutné neustále dávat pozor a být ve střehu. Dorovnávající hráč je zodpovědný určit správnou výši soupeřovy sázky před tím než dorovná, nehledě na to, co oznámí dealer nebo protihráč. Pokud si hráč vyžádá přesný počet žetonů, tuto informaci od dealera/soupeře obdrží a následně sdělenou sumu vloží do potu, předpokládá se, že akceptuje a hodlá provést tuto akci. V ten moment je povinen dorovnat správnou výši sázky/all-inu i v případě, že by se lišila od původní obdržené informace. V případě vzniku sporu je platné konečné rozhodnutí floormana.
 10. Hráči nesmí házet žetony přímo do potu.
 11. Hráč smí vždy hrát pouze u jednoho stolu.
 12. Spolupráce hráčů nebo jiná forma podvádění při hře je zakázaná.
 13. Oficiální termíny jsou jednoduchá, nezaměnitelná a časem prověřená prohlášení jako: bet (sázka), raise (navýšení), call (dorovnání), fold (zahození), check (zdržení se sázky), all-in (všechny žetony do hry), pot (pouze v pot limitních hrách, znamená sázku ve výši potu) a complete (dorovnat například z malého blindu). Regionální zavedené termíny do tohoto výčtu patří také. V případě použití nestandardních termínů hráč riskuje, že jeho akce bude vyhodnocena jinak, než původně zamýšlel. Zodpovědností všech hráčů je vyjadřovat své záměry zcela jasně.
 14. Hráči u stolu nesmí telefonovat. Další elektronická zařízení hráči mohou u stolu používat.
 15. Checknutí či dorovnání nuts na riveru v poslední pozici je považováno za vážný přestupek a hráč bude potrestán. Ve výjimečných případech může floorman rozhodnout jinak.
 16. Hráči na cash game si v all-inu nesmí pot nijak rozdělit, zároveň si však mohou nechat otočit více boardů ( turnů, riverů).Maximálně však 3.Toto lze učinit i ve více hráčích než ve dvou. Nikdy ale nesmí pot rozdělit rovným ani žádným jiným dílem. Odebírání peněz z potů není možné. Ve výjimečných případech může floorman rozhodnout jinak.
 17. Poker je individuální hra. Za soft play (takzvaná přátelská hra) hráč obdrží penalizaci, která může přijít v podobě zabavení žetonů a v některých případech může dojít k diskvalifikaci. Chip dumping (záměrné přenechání žetonů) a jiné formy koluze vždy vyústí v diskvalifikaci.
 18. Opakované porušování pokerové etiky bude znamenat penalizaci hráče. Jako příklad může posloužit zbytečné dotýkaní se žetonů/karet ostatních hráčů, zdržování hry, opakované zahrání mimo pořadí či nepatřičný slovní projev.
 19. Pravidlo o žádosti odhalení karet existuje především pro udržení integrity a férovosti hry. Karty může na žádost otočit/odhalit pouze turnajový ředitel/floorman v případě podezření zkoluze či jiné podvodné hry. Toto pravidlo by rozhodně nemělo být zneužíváno. Hráč, který vshowdownu mucknul/zahodil své karty, ztrácí jakékoli právo na shlédnutí soupeřových karet.
Václavské náměstí 66, 110 00 - Praha 1
Metro »A«, »C« - Muzeum
Floorman (od 12:30)
+420 739 880 066
Manažer Poker Clubu
facebook messenger